Z dziejów MrągowaZawodowa Służba RatowniczaLata 50-teLata 60-teLata 70-teLata 80Lata 90-teNowa strażnicaLata 2010 - 2020Komendanci i dowódcyNajważniejsze akcje ratownicze

Fakt niezachowania się dokumentu lokacyjnego powoduje, że nie można określić dokładnej daty założenia miasta Mrągowa. Historia jednak wskazuje, iż w latach 1404-1407 komtur bałgijski Jan von Sayn, lokował miasto na prawie chełmińskim, następnie wielki mistrz krzyżacki Konrad von Jungingen nadał prawa miejskie. Dnia 20 lutego 14414 roku Konrad von Ehrlichansen w Szestnie, w związku z licznymi prośbami mieszkańców postanowił odnowić pierwotny przywilej lokacyjny miasta Mrągowa. Data ta jest jednocześnie traktowana jako data przyjęcia praw miejskich przez miasto. Przywilej lokacyjny przewidywał planową zabudowę miasta w trudnych warunkach terenowych między jeziorami – i w takiej właśnie formie ukształtowania terenu powstało Mrągowo. Podczas lokacji miasta przyjęto niemiecką nazwę Sensburg (albo Segensburg), jednak ludność napływowa używała formy bardziej spolszczonej: Ządźbork lub Ządzbork. Wszystkie te nazwy funkcjonowały obok siebie do 1947 roku, czyli do dnia oficjalnego nadania polskiej nazwy  Mrągowo. Zmiany miały na celu upamiętnienie osoby i działań Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza – najwybitniejszego obrońcy języka oraz polskości na ziemiach Warmii i Mazur. Ówczesne Mrągowo jak wiele innych miast pruskich borykało się z różnego rodzaju wzlotami i upadkami. Warto nadmienić, iż m.in. przeżywało ostry kryzys gospodarczy, było palone przez Litwinów, trawione przez liczne pożary powodujące niezliczone straty czy też dotknięte skutkami epidemii i innych kataklizmów, itp. Pierwszy raz Mrągowo zostało strawione przez pożar spowodowany przez polski oddział śpieszący na odsiecz rodakom w oblężonym przez Krzyżaków Reszlu. W następnych latach mnożyły się kolejne pożogi. Październikową nocą 1568 roku ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie po słomianych dachach miasta. Wówczas spłonęły wszystkie budynki. Podobny los spotkał miasto na świętego Jana, w czerwcu 1698 roku. Wtedy jednak ocalał murowany kościół, plebania i szkoła oraz stodoły na dalekim przedmieściu. Jednak spłonęło przeszło 130 domów i ratusz. Po tych przykrych doświadczeniach powołano specjalną komisję, która zgodnie ustaliła, że ciasna i drewniana zabudowa miasta, słomiane poszycie oraz brak sprzętu przeciwogniowego i dostatecznej liczby studzien miejskich  nie pozwolą w przyszłości sprawnie reagować na podobne sytuacje. Wydano wówczas pierwszy w dziejach Sensburga wilkierz z porządkiem ogniowym. Głównymi założeniami zarządzenia było m.in. poszerzenie i wyprostowanie ulic, pogłębienie kanałów między jeziorami, wykopanie dwóch studni i rowu łączącego oba jeziora, budowanie domów równej wysokości na kamiennych fundamentach ze szczytami jednolitego kształtu i pokrywanie ich dachówką, budowanie masywnych kominów i pieców, wylepianie ścian  gliną, układanie kamiennej posadzki w domach, itp. Powstała również miejska straż ogniowa, która nadzorowała miejskie pompy gaśnicze i kontrolowała sprzęt pożarniczy w domach mieszkańców miasta oraz, raz w miesiącu sprawdzała kominy. Rezultatem wprowadzenia takich restrykcji mógł być fakt, iż przez następne ćwierć wieku nie odnotowano większych pożarów.

W nocy z 23 na 24 marca 1822 roku miasto strawił kolejny pożar, którego przyczyną było zapalenie się szopy w pobliżu gęstej zabudowy miejskiej przy rynku. Pożar pochłonął wówczas 441 domy, 76 stodół, 27 stajni, 18 szop i 3 spichrze oraz sprzęt gaśniczy ratowników. Ogromne skutki pożaru spowodowały, że natychmiast wprowadzono nakaz budowania wyłącznie murowanych domów i pokrytych dachówką, a stodoły można było wznosić wyłącznie poza miastem. Kiedy po 1862 roku weszła w życie ustawa o obowiązku tworzenia straży ogniowych w mieście i większych wsiach, miasto było solidnie przygotowane do jej wprowadzenia w życie. Wynikiem tego była reaktywacja w 1881 roku ochotniczej straży pożarnej i jej odpowiednie zabezpieczenie kadrowe, sprzętowe, oraz zapewnienie miejsca na strażnicę, co znacznie wzmocniło poczucie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ogółem świadomość społeczna w ramach zapobiegania pożarom znacznie wzrosła pod koniec XIX wieku, wtedy to w okolicznych wsiach zaczęły powstawać straże. Kilka lat później istniały one m.in. w Grabowie, Pieckach i Wierzbowie. Grabowscy ochotnicy posiadali konną sikawkę ręczną, hełmy, pasy i toporki oraz mundury wyjściowe. Założyli 30-osobową orkiestrę dętą, która często grała na wiejskich weselach, pogrzebach czy podczas obchodów świąt państwowych i różnych rocznic.

Po II wojnie światowej na ziemiach dzisiejszego powiatu mrągowskiego pierwsza ochotnicza straż pożarna powstała w Pieckach. W październiku 1945 roku zebranie założycielskie zorganizowali przedwojenni strażacy z Krasnosielca pod Makowem Mazowieckim, bracia Jerzy i Janusz Kołakowscy. Szeregi zasilili przede wszystkim przybyli w te strony z centralnej Polski, z kresów wschodnich, z Rzeszowskiego, ale i Mazurzy, którzy przed wojną służyli w miejscowych „dobrowolnych strażach ogniowych".

Po decyzji magistratu również w Mrągowie powstała ochotnicza straż pożarna. Na komendanta wyznaczony został przedwojenny mieszkaniec miasta, ogniomistrz Gustaw Szejb. Wkrótce znalazł kilkudziesięciu ochotników, którym na początku służyły tylko dwie sikawki ręczne i trochę innego sprzętu gaśniczego. Pierwszym wielkim pożarem, jaki gasili ochotnicy, były płonące koszary, które podpalili Rosjanie opuszczając miasto w grudniu 1945 roku. Pomagała im OSP z Piecek, dzięki czemu wspólnym wysiłkiem uratowano koszary. W roku 1947 Komendantem Mrągowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej został Eugeniusz Przedworski.

ZAWODOWA SŁUŻBA POŻARNICZA Od 1945 r. siedzibą mrągowskich strażaków był obiekt wybudowany w 1906 r. Na początku XX wieku mieściły się w nim stajnie, potem magazyny. Nie spełniał on żadnych wymogów socjalnych, mimo wysiłku strażaków był w złym stanie technicznym, z trudem mieścił się w nim sprzęt ratowniczy i sami strażacy.
  Z początkiem lat 50 - tych powołano w Polsce Komendę Główną Straży  Pożarnych oraz komendy wojewódzkie i sukcesywnie - powiatowe. Proces ten zapoczątkowała, wydana  4. lutego 1950r; pierwsza po wojnie ustawa o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Olsztynie powołana została w 1950r.Pierwszym jej komendantem został  kpt. poż. Jan Teichert.
Na mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej minister gospodarki komunalnej określił, że w miastach liczących ponad 20 tys. mieszkańców powołuje się zawodowe straże pożarne. Natomiast w miastach od 10 tys. do 20 tys. tworzy się pogotowia zawodowej straży pożarnej.
W 1950 r. utworzono w Mrągowie Posterunek Pożarniczy. Data ta jest jednocześnie traktowana jako zalążek pożarnictwa zawodowego na terenie powiatu mrągowskiego. Pierwszym Komendantem posterunku został dotychczasowy komendant OSP - ppor. poż. Eugeniusz Przedworski. Był on jednocześnie inicjatorem zawiązania się wielu jednostek OSP oraz organizatorem w wielu wsiach powiatu mrągowskiego - alarmowych punktów pożarowych. Początki działalności posterunku były trudne. W jego skład wchodził jeden kierowca i dwóch telefonistów-dyspozytorów. W pierwszych latach organizowania się straży sprzętu pożarniczego było bardzo mało. Poszukiwano go w starych strażnicach, składowiskach złomu i opuszczonych budynkach gospodarczych. Niebezpieczne zdarzenia oraz potrzeba ochrony ludzi przed ogniem wskazywały konieczność stworzenia struktur, w których ilość osób pełniących służbę w systemie codziennym byłaby adekwatna zagrożenia. Pierwszym dokumentem potwierdzającym istnienie lub początek funkcjonowania nazwy „Komenda” jest podanie Kurta Neumana opatrzone datą 1. grudnia 1950 roku. W piśmie tym, skierowanym  do Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Mrągowie, zwraca się on z prośbą o przyjęcie do pracy.  W styczniu 1951 roku powołano Powiatowe Pogotowie Pożarnicze. Komendantem został ppor. poż. Józef Jannasz, a służbę pełniło wówczas jedenaście osób. Pogotowie Pożarnicze wraz z upływem czasu powiększało swój skład osobowy.

Nowo przyjmowani strażacy przechodzili przeszkolenie pożarnicze w szkołach bądź ośrodkach przeszkolenia pożarniczego. W naszym województwie taki ośrodek powstał w 1947 roku w Ostródzie. W roku 1950 Komenda Główna Straży Pożarnych przekształciła go w Wojewódzką Szkołę Pożarniczą. 

Na początku lat 50-tych Pogotowie Pożarnicze wyposażone było w trzy samochody: dwa marki „Frodson” i jeden „Dodge”(wszystkie z demobilu). 

Mrągowscy strażacy przy samochodach pożarniczych. Od lewej: d-ca sekcji Dieter Kaleta, komendant Józef Jannasz, strażak Paweł Cherubin i kierowca Frajtak Każdy z nich posiadał motopompę. Na wyposażeniu były motopompy: „DKW”, M-800 i „Simson”. Strażacy posiadali również dwie drabiny „Szczerbowskiego” i jeden „poniemiecki” motocykl. W roku 1954 nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Straży. Został nim st. ogn. poż. Wojciech Welkie  ze straży pożarnej w Lidzbarku Warmińskim. Wojciech Welkie piastował to stanowisko do roku1955, kiedy to funkcję tę objął ppor. Tadeusz Milanowski.

W tym czasie pracowali m.in.

Kurt

Neuman

1951

Tadeusz

Majewski

1953

Kazimierz

Radziwon

1954

Jerzy

Cześlak

1955

Helmut

Hippel

1955

Ulrich

Sakowski

1955

Werner

Szulc

1955

Helmut

Nowak

1956

Pod koniec lat 50-tych wycofywano dotychczasowe samochody, które były znacznie wyeksploatowane. W ich miejsce pojawiły się samochody gaśnicze rodzimej produkcji - marki Star. W 1956r. na wyposażeniu straży w Mrągowie były dwa samochody gaśnicze typu GM-8 na podwoziu Stara 20.
 
          Tadeusz Milanowski z żoną i mrągowskimi strażakami                                  Mrągowscy strażacy przy motopompie "Leopolia"
                             przy samochodzie GM-8 Po tragicznej śmierci Tadeusza Milanowskiego w 1956 roku (zginął w wypadku motocyklowym w Olsztynie) komendantem powiatowym Straży Pożarnej w Mrągowie zostaje na dwa lata asp. poż. Jerzy Frezer.
W tym czasie – jako pierwsza – OSP w Mikołajkach otrzymuje samochód pożarniczy. Komenda Powiatowa w Mrągowie zatrudnia Jana Pieńkowskiego na stanowisko kierowcy w OSP Mikołajki.
   Wówczas do służby straży pożarnej  przyjęci zostali m.in.
Andrzej    Dzierżanowski    1958
Krystyna    Tońska    1958 Wprowadzono także polskiej produkcji motopompy „Leopolia” polskiej produkcji, a niemiecki motocykl zastąpiono polskim – popularną WFM–ką. Pojawiły się także węże parciano – gumowane.
Od dnia 1. marca 1959 roku obowiązki Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Mrągowie przejął asp. Jan Bakonis, który przeszedł z Elbląskiej Straży Pożarnej z funkcji zastępcy komendanta powiatowego. Pomimo że strażnica nie była duża, z części biurowej wydzielone zostało mieszkanie służbowe. Zamieszkał w nim nowy komendant wraz z rodziną. Funkcję zastępcy komendanta powiatowego w Mrągowie pełnił w tym czasie ogn. Kurt Neuman.     
Książeczka stanu służby członka korpusu technicznego pożarnictwa Nr 0965.    
Jan Bakonis – pierwszy z lewej.

Zmiany kadrowe w latach 50-tych:

Imię

Nazwisko

Rok

przyjęcia

zwolnienia

Józef

Jannasz

1951

1954

Kurt

Neuman

1951

1978

Tadeusz

Majewski

1953

1982

Kazimierz

Radziwon

1954

1958

Tadeusz

Milanowski

1955

1956

Helmut

Hippel

1955

1956

Ulrich

Sakowski

1955

1955

Werner

Szulc

1955

1955

Jerzy

Cześlak

1955

1955

Jerzy

Frezer

1956

1959

Helmut

Nowak

1956

1956

Andrzej

Dzierżanowski

1958

1960

Jan

Pieńkowski

1958

1958

Krystyna

Tońska

1958

1970

Ginter

Schliwe

1959

1972

Jan

Bakonis

1959

1963

Reinhold

Frankenstein

1959

1969

W 1960 roku drużyna strzelecka, reprezentująca mrągowską komendę przygotowywała się do zawodów sportowych na strzelnicy w Mrągowie. W wyniku nie zachowania zasad bezpieczeństwa na strzelnicy jeden z zawodników manipulował przy broni w momencie, kiedy koledzy przechodzili koło tarcz strzelniczych. Padł przypadkowy  wystrzał. Kula wbiła się w lędźwiową okolicę kręgosłupa dyspozytora-telefonisty Andrzeja Dzierżanowskiego. Po 40 dniach pobytu w szpitalu zmarł. W Mrągowie odbył się uroczysty pogrzeb. Strażaka pożegnali wszyscy koledzy.
Z dniem 01.01.1963r. została powołana Komenda Zawodowej Straży Pożarnej w Mrągowie, której struktura była już inna niż straż z lat 50-tych. Komendantem w tym czasie był jeszcze asp. poż. Jan Bakonis. Niestety, od kadry dowódczej wymagano co najmniej wykształcenia zawodowego, którego ówczesny komendant nie posiadał i nie podjął nauki w określonym przez Komendanta Wojewódzkiego terminie. Od dnia 01.02.1963r. funkcję komendanta powiatowego objął asp. poż. Józef Nowakowski. W tym czasie na zmianie służbowej pełniło służbę czterech strażaków: dyspozytor, dowódca, dwóch kierowców. W  roku 1963. do pracy przyszedł asp. poż. Ryszard Najmoła, który objął stanowisko zastępcy komendanta.
Jednym z głównych zadań Komend Powiatowych oprócz gaszenia pożarów było szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie własnego powiatu. Na zawodowych strażakach leżała odpowiedzialność wprowadzania w tajniki tak gaszenia pożarów jak i im zapobiegania. W powiecie mrągowskim członków OSP szkolono głównie w siedzibie Powiatowego Pogotowia Pożarniczego, a następnie w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej. Niektóre kursy organizowane były w terenie. Pierwsze kilkudniowe kursy pożarnicze dla naczelników OSP zorganizowano w Domu Wczasowym Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Sorkwitach w roku 1963. i 1964. Wykładowcami na tym kursie byli ppor. poż. Józef Nowakowski, od 1964 roku asp. poż. Ryszard Najmoła oraz st. podoficer d/s prewencji - Józef Pabjasz.
 
Kurs Naczelników OSP Powiatu Mrągowskiego. Sorkwity 1964r.  Na zdjęciu od lewej: pierwszy – Józef Pabjasz –  technik d/s prewencji , piąty -  komendant Józef Nowakowski. Zapobieganie pożarom to też m.in. kontrole prewencyjne, pogadanki, uświadamianie ludności, szkolenie dzieci. Już w tym czasie były Dni Ochrony Przeciwpożarowej, kiedy to odbywały się spotkania z dziećmi, pokazy sprzętu pożarniczego oraz zawody sportowe ochotniczych jednostek straży pożarnych mające na celu podniesienie sprawności strażaków jak również zachęcenie młodzieży do wstępowania w szeregi OSP.
 
Rok 1963. Mrągowscy strażacy przy samochodzie pożarniczym GM-8 na podwoziu Stara 20. Od lewej (w mundurach): Józef Nowakowski – Komendant KPSP w Mrągowie, Gunter Schliwe, Ulrich Morawetz, strażak ochotnik i Tadeusz Majewski.  
Stare Kiełbonki, rok 1964. Komendant – st.asp. poż. Józef Nowakowski z dziećmi z miejscowej szkoły prezentuje samochód gaśniczy SBA – 2/16 podczas obchodzonego „Tygodnia Ochrony Przeciwpożarowej”
W roku 1965 nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego. st. asp. poż Józef Nowakowski odszedł do Zakładowej Straży Pożarnej PKP w Olsztynie. Jego obowiązki przejął kpt. poż. Walenty Żuralski – przechodząc z Komendy Powiatowej z Nowego Miasta Lubawskiego.  
                                 W. Żuralski po ukończeniu Szkoły   Oficerskiej . 1953r. Funkcję zastępcy komendanta powiatowego pełnił dalej mł. kpt. Ryszard Najmoła.

Dzień strażaka – 1966r. Na zdjęciu: pierwszy rząd – przedstawiciele  zarządu powiatowego OSP – trzecia od lewej Krystyna Tońska,  drugi rząd od lewej: Ryszard Najmoła, Andrzej Dzierżanowski, Kurt Neuman, Reinhold Frankenstein, Ginter Schliwa, Adam Marciniak, Bronisław Kruczyk, Tadeusz Majewski; Trzeci rząd od lewej: Marian Zglejc, Heinz Boguński, Paul Kuhn, Ginter Kilanowski, Horst Kulina, Werner Jeworudzki, Józef Witkowski, Joachim Krasowski. Służbę pełniło się wówczas dwuzmianowo w systemie 24/24 godz. Struktura Komendy wyglądała następująco:
Komendant Powiatowy Straży Pożarnych i zarazem Komendant ZSP – kpt. Walenty
Żuralski
Z-ca Komendanta Powiatowego  - ppor. Ryszard Najmoła
Sekretariat i kadry – asp. Krystyna Tońska ZMIANA I
Dowódca zmiany – st. ogn. Kurt Neuman
Dyspozytor  – mł. ogn. Andrzej Dzierżanowski
Strażacy:     

- Bronisław Kruczyk
- Ginter Kilanowski
- Horst Kownacki
- Adam Marciniak
- Jerzy Makowiecki
- Tadeusz Majewski Zmiana II
Dowódca zmiany – mł. ogn. Ginter Schliwa
Dyspozytor – Joachim Krasowski
Strażacy:     

- Horst Kulina
- Werner Jeworudzki
- Marian Zglejc
- Józef Witkowski
- Reinhold Frankenstein
- Heinz Boguński
- Paul Kuhn W tym okresie siłę bojową stanowiły: dwa typowe samochody na podwoziu Stara 20 i 21 oraz samochód dostawczy „Warszawa – Pickup” i motocykl ”Junak”.  Po niedługim czasie dokonano zakupu motocykla „SHL 175”, a po kasacji „Junaka” zakupiono motocykl „M-Z 250”
            Na dzień 23 czerwca 1965r. oprócz Zawodowej Straży Pożarnej w Mrągowie działało w powiecie mrągowskim 61 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W każdej większej wiosce i zakładzie istniała jednostka straży. Mimo słabego wyposażenia w sprzęt gaśniczy jednostki te były bardzo dużym wsparciem dla strażaków zawodowych podczas gaszenia pożarów. W miarę wyposażania Zawodowej Straży Pożarnej w Mrągowie w coraz to nowszy sprzęt pożarniczy, starsze samochody przekazywano do jednostek OSP na terenie powiatu. W jednostkach tych KPSP zatrudniała kierowców, co znacznie podnosiło mobilność, a tym samym efektywność działań straży. Zmiany kadrowe w latach 60-tych:

Imię

Nazwisko

Rok

przyjęcia

zwolnienia

Andrzej

Dzierżanowski

1958

1960

Heinz

Boguński

1962

1981

Stanisław

Jaskółka

1962

1963

Wiesława

Kostrzewa

1963

1963

Józef

Musielski

1963

1963

Horst

Kulina

1963

1973

Jerzy

Makowiecki

1963

1968

Jan

Bakonis

1959

1963

Stanisław

Jaskółka

1962

1963

Wiesława

Kostrzewa

1963

1963

Józef

Musielski

1963

1963

Paul

Kuhn

1964

1969

Mieczysław

Dąbkowski

1964

1969

Ginter

Kilanowski

1964

1972

Bronisław

Kruczyk

1964

1993

Joachim

Krasowski

1964

1989

Ryszard

Najmoła

1964

1972

Józef

Pabiasz

1964

1989

Walenty

Żuralski

1965

1981

Józef

Witkowski

1965

1993

Wojciech

Michałowski

1966

1972

Józef

Wawro

1966

1984

Marian

Zglejc

1966

1982

Aleksander

Bobrowski

1967

1972

Jerzy

Makowiecki

1963

1968

Józef

Kopczyński

1968

1972

Helena

Bruderek

1968

1973

Horst

Wenzelowski

1968

1971

Ireneusz

Łobacz

1968

1992

Roman

Klimek

1969

1970

Zenon

Cienki

1969

1976

Reinhold

Frankenstein

1959

1969

Paul

Kuhn

1964

1969

Mieczysław

Dąbkowski

1964

1969

W 1972r. w wyniku zmian organizacyjnych w KPSP utworzono trzecią zmianę. Od tego czasu służba pełniona jest w systemie 24/48. Dnia 01. czerwca 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju zlikwidowano powiaty jako jednostki administracyjne. W miejsce komend powiatowych straży pożarnych powstały komendy rejonowe. Funkcję Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Mrągowie powierzono dalej st. kpt. Walentemu Żuralskiemu. Zasięg działania komendy rejonowej obejmował obszar gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity i oczywiście teren samego miasta.
Zawodowa straż pożarna w Mrągowie zatrudniała w tym czasie 18 pracowników - na pełnych etatach. Wśród nich było 7 kierowców i 11 członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, stanowiących jednostkę taktyczną.
W skład Korpusu Technicznego Pożarnictwa wchodzili m.in.:
•    komendant – prowadzący sprawy organizacyjne, kadrowe i budownictwa;
•    młodszy oficer  – prowadzący sprawy operacyjno-bojowe i szkoleniowe;
•    trzech starszych podoficerów – prowadzących sprawy administracyjno-gospodarcze, techniczne i prewencji ppoż.;
•    dwóch magazynierów do spraw części zamiennych i sprzętu ppoż. oraz paliw i smarów. Podstawowym aktem prawnym, na mocy którego działały jednostki ochrony przeciwpożarowej po reformie administracyjnej, była ustawa z 12 czerwca 1975r. o ochronie przeciwpożarowej. Zastąpiła ona nieco przestarzałą i niepraktyczną już ustawę z 1960r. Innym ważnym aktem prawnym dla zawodowej kadry pożarniczej był wydany nieco wcześniej dekret o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa z dnia 27. grudnia 1974r. Określał on obowiązki i prawa funkcjonariuszy. Wprowadził formę mianowania na stanowiska służbowe oraz ustanowił stopnie pożarnicze na wzór stopni wojskowych.
Zastępcą komendanta był por. Janusz Mosakowski. W administracji komendy pracowali: Oligia Charasimowicz, Tadeusz Noiński, którego zastąpił Edward Malkiewicz i Józef Pabjasz. W podziale bojowym służbę pełnili dowódcy sekcji: Adam Lubowiecki, Stanisław Płoski, Bronisław Kruczyk oraz strażacy: Heinz Boguński, Tadeusz Majewski, Wacław Bułak, Kazimierz Sobczyński, Wojciech Michałowski, Marian Zglejc, Zygmunt Bielawy, Henryk Kleszcz, Józef Wawro, Joachim Krasowski  i inni.
        Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych jednostka zawodowej straży pożarnej w Mrągowie wyposażona była między innymi w:
2 samochody gaśnicze, typu GBAM 2/8/8 na podwoziu „Stara-25” i  jeden typu GBA 2,5/16 na podwoziu „Stara 2441”,
samochód dostawczy : „Żuk” i samochód ciężarowy „Star A-29”,
samochód operacyjny „Wołga”,
motopompy PO 3 „Polonia”.
Na początku lat osiemdziesiątych w miejsce wysłużonych samochodów GBAM na podwoziu „Stara 25” wyposażono jednostkę w samochód gaśniczy ciężki typu GCBA na podwoziu „Jelcza”.

Zmiany kadrowe w latach 70-tych:

Imię

Nazwisko

Rok

przyjęcia

zwolnienia

Lucyna

Oniszczuk

1970

1974

Jan

Łobacz

1970

1976

Krystyna

Tońska

1958

1970

Roman

Klimek

1969

1970

Mieczysław

Ambroziak

1971

1972

Edmund

Buczek

1971

1981

Horst

Wenzelowski

1968

1971

Zygmunt

Turek

1972

1975

Lech

Szymczak

1972

1978

Ryszard

Gładczyński

1972

1972

Stanisław

Płoski

1972

1990

Andrzej

Szefer

1972

1992

Stanisław

Świderek

1972

1978

Ginter

Schliwe

1959

1972

Ginter

Kilanowski

1964

1972

Ryszard

Najmoła

1964

1972

Wojciech

Michałowski

1966

1972

Aleksander

Bobrowski

1967

1972

Józef

Kopczyński

1968

1972

Władysław

Kaliński

1973

1973

Adam

Lubowiedzki

1973

1986

Janusz

Mosakowski

1973

1984

Michał

Danyło

1973

1984

Włodzimierz

Waluk

1973

1986

Helena

Szymczak

1973

1975

Anna

Mosakowska

1973

1974

Marianna

Piaścik

1973

1983

Horst

Kulina

1963

1973

Helena

Bruderek

1968

1973

Dietmar

Duda

1974

1974

Ryszard

Sosiński

1974

1975

Krystyna

Ćwiek

1974

1977

Daniel

Dobrowolski

1974

1979

Henryk

Kleszcz

1975

1983

Stanisław

Krupa

1975

1975

Romuald

Monkiewicz

1975

1975

Kazimierz

Paprocki

1975

1975

Włodzimierz

Szczodrak

1975

1975

Waldemar

Buczek

1976

1982

Adam

Wrzosek

1976

1976

Tadeusz

Papiernik

1976

1978

Maria

Ostrowska

1976

1978

Paweł

Geringk

1976

1977

Ryszard

Lubowiecki

1976

1978

Kazimierz

Sobczyński

1976

1985

Bolesław

Serowik

1977

1983

Józef

Kupis

1977

1981

Zygmunt

Bielawny

1977

1987

Wacław

Bułak

1977

1988

Krystyna

Ćwiek

1974

1977

Paweł

Geringk

1976

1977

Jerzy

Siwek

1978

1982

Kazimierz

Surawski

1978

1981

Jan

Piotrowski

1978

1978

Mieczysław

Szmigiel

1978

1981

Kurt

Neuman

1951

1978

Lech

Szymczak

1972

1978

Stanisław

Świderek

1972

1978

Tadeusz

Papiernik

1976

1978

Mria

Ostrowska

1976

1978

Ryszard

Lubowiecki

1976

1978

Jan

Piotrowski

1978

1978

Zdzisław

Bogusz

1979

1984

Oligia

Harasimowicz

1979

1984

Zygmunt

Zera

1979

1982

Daniel

Dobrowolski

1974

1979

W latach 80-tych służbę w straży pełnili "Junacy" – w tzw. zastępczej służbie wojskowej,  m.in. Krzysztof Kruczyk, Bogdan Gach, Mirosław Kozak, Arkadiusz Gałędek, Wojciech Kołakowski, Dariusz Kępiński. Znacząco wspomagali oni siłę podziału bojowego. Służbę pełnili 24/24godz. a niekiedy kilka dób z rzędu. Krzysztof Kruczyk, Mirosław Kozak, Dariusz Kępiński po odbyciu służby zastępczej pozostali w straży pożarnej. Mirosław Kozak objął stanowisko Instruktora d/s kwatermistrzowskich. 
Na początku lat 80-tych mrągowscy strażacy podjęli starania budowy nowej strażnicy. Mogli otrzymać działkę pod jej budowę na peryferiach miasta – z dala od centrum. Ze względu na niekorzystną jej lokalizację  nie prowadzono w tym zakresie dalszych działań. W roku 1988 i 89 były czynione próby pozyskania do adaptacji budynków po bazie PKS-u przy ul. Oficerskiej lub obiektów po zakładach mleczarskich przy ul. Szkolnej. Jednakże starania te okazały się nieskuteczne z powodu negatywnych decyzji ww. zakładów. Lata 80-te to doposażanie mrągowskiej jednostki w coraz to nowocześniejszy sprzęt pożarniczy. Na stanie Zawodowej Straży Pożarnej w Mrągowie w roku 1986 znajdowały się:
    samochód ciężki gaśniczy Jelcz GCBA 6/32,
    samochód średni gaśniczy Star GBAM 2,5/16+8,
    samochód dowodzenia i łączności Żuk,
    samochód lekki gaśniczy GLBA Żuk,
    samochód kwatermistrzowski Żuk,
    samochód operacyjny FIAT 125p,
    samochód gospodarczy skrzyniowy Star 28
    łódź ratownicza typu „Jadwiga” z silnikiem zaburtowym,
    przyczepka oddymiająca,
    przyczepka gaśnicza,
    3 aparaty powietrzne podciśnieniowe AP-3
    2 motopompy P-05
    1 motopompa szlamowa
    2 agregaty prądotwórcze .

Zmiany kadrowe w latach 80-tych:

Imię

Nazwisko

Rok

przyjęcia

zwolnienia

Henryk

Śniadach

1981

1984

Jarosław

Pawłowicz

1981

1983

Marian

Tyczyński

1981

1996

Krzysztof

Myszko

1981

1998

Krzysztof

Kruczyk

1981

1991

Stanisław

Kabat

1981

2006

Hubert

Szczepan

1981

1984

Eugeniusz

Wojciechowski

1981

1987

Heinz

Boguński

1962

1981

Walenty

Żuralski

1965

1981

Edmund

Buczek

1971

1981

Józef

Kupis

1977

1981

Kazimierz

Surawski

1978

1981

Mieczysław

Szmigiel

1978

1981

Ryszard

Kocik

1982

1984

Bogdan

Wileński

1982

1983

Józef

Kiszko

1982

1996

Józef

Szamber

1982

1982

Tadeusz

Majewski

1953

1982

Marian

Zglejc

1966

1982

Waldemar

Buczek

1976

1982

Jerzy

Siwek

1978

1982

Zygmunt

Zera

1979

1982

Zenon

Redman

1983

1985

Jan

Hołownia

1983

1984

Edward

Śledzik

1983

1986

Teresa

Dziekońska(Parda)

1983

1986

Tadeusz

Gałązka

1983

1988

Marianna

Piaścik

1973

1983

Henryk

Kleszcz

1975

1983

Bolesław

Serowik

1977

1983

Jarosław

Pawłowicz

1981

1983

Bogdan

Wileński

1982

1983

Andrzej

Kłos

1984

1985

Bogdan

Gach

1984

1985

Jan

Koziatek

1984

1991

Jerzy

Sarnacki

1984

1991

Ryszard

Chodkowski

1984

1990

Zenon

Rydel

1984

2004

Józef

Kowalski

1984

2004

Stanisław

Iljasiuk

1984

1984

Zdzisław

Kur

1984

1988

Andrzej

Żyjewski

1984

1987

Jan

Połubiejko

1984

2011

Józef

Wawro

1966

1984

Janusz

Mosakowski

1973

1984

Michał

Danyło

1973

1984

Zdzisław

Bogusz

1979

1984

Oligia

Harasimowicz

1979

1984

Henryk

Śniadach

1981

1984

Hubert

Szczepan

1981

1984

Ryszard

Kocik

1982

1984

Jan

Hołownia

1983

1984

Mirosław

Szok

1985

2004

Kazimierz

Sobczyński

1976

1985

Zenon

Redman

1983

1985

Andrzej

Kłos

1984

1985

Bogdan

Gach

1984

1985

Leszek

Deptuła

1986

1986

Mirosław

Sobiech

1986

1987

Czesława

Domurad

1986

1987

Stanisław

Żelazek

1986

1991

Jan

Tarka

1986

1991

Włodzimierz

Pawlukiewicz

1986

2002

Mirosław

Kozak

1986

2013

Jan

Domurad

1986

1988

Arkadiusz

Gałędek

1986

1988

Adam

Lubowiedzki

1973

1986

Włodzimierz

Waluk

1973

1986

Edward

Śledzik

1983

1986

Teresa

Dziekońska(Parda)

1983

1986

Roman

Drężek

1987

1997

Roman

Olszewski

1987

1987

Marek

Barczak

1987

2005

Wojciech

Kołakowski

1987

1988

Elżbieta

Pardo

1987

1988

Zygmunt

Bielawny

1977

1987

Eugeniusz

Wojciechowski

1981

1987

Andrzej

Żyjewski

1984

1987

Mirosław

Sobiech

1986

1987

Czesława

Domurad

1986

1987

Tadeusz

Samsel

1988

1991

Adam

Pukin

1988

2003

Mirosław

Chmielewski

1988

2003

Andrzej

Błażejewki

1988

2002

Jan

Kiżuk

1988

2003

Dariusz

Bednarski

1988

2002

Andrzej

Sarnecki

1988

2003

Marek

Przybycień

1988

2004

Dariusz

Winiarz

1988

2005

Kazimierz

Bartoszek

1988

2004

Jan

Kulik

1988

1989

Stanisław

Wardak

1988

1989

Wacław

Bułak

1977

1988

Tadeusz

Gałązka

1983

1988

Zdzisław

Kur

1984

1988

Jan

Domurad

1986

1988

Arkadiusz

Gałędek

1986

1988

Wojciech

Kołakowski

1987

1988

Elżbieta

Pardo

1987

1988

Tomasz

Niechwiadowicz

1989

2009

Edward

Fąk

1989

1990

Barbara

Krysiak

1989

2004

Roman

Modrzejewski

1989

2004

Joachim

Krasowski

1964

1989

Józef

Pabiasz

1964

1989

Jan

Kulik

1988

1989

Stanisław

Wardak

1988

1989

Irena

Makarowska

1982

1989

W roku 1990 odszedł ze służby na własną prośbę kpt. Marian Bogdan. Z dniem 1. września powołany zostaje na Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Mrągowie chor. poż. Jan Połubiejko. Funkcję dowódcy plutonu i zarazem zastępcy komendanta pełni st. ogn. Bronisław Kruczyk. Sprawami operacyjno-szkoleniowymi i prewencją zajmowali się nowozatrudnieni  (od 1989r) chorążowie pożarnictwa: Tomasz Niechwiadowicz i Mariusz Łatarewicz. Sprawami technicznymi zajmował się Roman Modrzejewski, kwatermistrzostwem Mirosław Kozak. Sprawy organizacyjno-kadrowe i  sekretariat prowadziła Barbara Krysiak, a główną księgową była Irena Rezanko.
W tym czasie dowódcami sekcji byli: Jan Tarka, Józef Kowalski, Stanisław Płoski. Na punkcie alarmowym służbę pełnili: Stanisław Żelazek, Joachim Krasowski, Krzysztof Wierzbowski.
Gdy w 1992 roku powstała Państwowa Straż Pożarna, w Mrągowie w miejsce Komendy Rejonowej Straży Pożarnych utworzono Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP, która była jednostką organizacyjną i podlegającą służbowo Komendzie Rejonowej PSP w Biskupcu. Dowódcą Jednostki został asp. poż. Jan Połubiejko, a dotychczasowi funkcjonariusze pożarnictwa zostali mianowani ratownikami.
 
Komendant Główny PSP st. bryg. Feliks Dela wręcza asp. Janowi Połubiejko akt powołania  na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mrągowie.
W lipcu w JRG Mrągowo odbyła się podniosła uroczystość. Dotychczasowi funkcjonariusze pożarnictwa złożyli uroczyste ślubowanie przed Komendantem Wojewódzkim PSP w Olsztynie Grzegorzem Kniefelem i  zostali ratownikami. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością burmistrz Mrągowa Dariusz Jarosiński , proboszcz parafii św. Wojciecha ks. dziekan - Wiesław Świdziński, komendant rejonowy PSP - Roman Kaliszuk i wielu innych.
W momencie przekształcenia ZSP w JRG PSP - JRG w Mrągowie posiadała:
do działań gaśniczych: samochody pożarnicze typu GBAM 2,5/16 +8 na podwoziu Stara 005 i GCBA – 6/32 na podwoziu Jelcza 004; do działań z zakresu ratownictwa technicznego-drogowego - samochód marki Volkswagen Transporter wyposażony w dwa zestawy hydrauliczne do ratownictwa drogowego: Weber- Hydraulik 330 i Lukas 35 C Kombi; do działań z zakresu ratownictwa wodnego: samochód Żuk A 151 wyposażony w tratwę ratowniczą oraz łódź motorową
24. listopada 1994r. w siedzibie JRG PSP, burmistrz miasta Mrągowo pani Otolia Siemieniec - wielki przyjaciel strażaków, w obecności Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie Grzegorza Kniefela, Komendanta Rejonowego PSP w Biskupcu Romana Kaliszuka, dowódcy JRG Mrągowo Jana Połubiejko i mrągowskich strażaków, poinformowała, że Rada Miasta na jej wniosek przekazała nieodpłatnie plac pod budowę nowej strażnicy przy ul. Oficerskiej. Plac ten sąsiadował ze starą strażnicą. W imieniu samorządu Pani Burmistrz zadeklarowała częściowe finansowanie przyszłej inwestycji. Podobne deklaracje złożyły samorządy gminne Mrągowa, Sorkwit i Piecek. 10. lipca 1995r. przed notariuszem podpisano umowę o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.
2. kwietnia 1996r. do Mrągowa przybył komendant główny PSP nadbryg. Feliks Dela. Na spotkaniu z Panią Burmistrz i Dowódcą JRG omówiono poszczególne etapy prac związane z rozpoczęciem budowy. 17. października 1996 r.na placu przyszłej budowy wmurowano kamień węgielny i odsłonięto tablicę pamiątkową o treści: „ Z inicjatywy społeczeństwa Mrągowa pod patronatem nadbrygadiera Feliksa Deli - komendanta głównego PSP i Otolii Siemieniec – burmistrza, zainicjowano budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej”. W tym samym czasie w obecności zastępcy Komendanta Głównego PSP, Aleksandra Szymańskiego i Pani Burmistrz, komendant wojewódzki st. kpt. Grzegorz Kniefel przekazał dowódcy JRG w Mrągowie st. asp. Janowi Połubiejce opracowaną dokumentację budowy. Planowany koszt inwestycji oszacowany został na ok. 27 mld starych złotych, a budowa miała zostać zakończona w ciągu 2-3 lat. Mrągowscy strażacy, często kosztem wolnego od służb czasu, dzięki własnej ciężkiej pracy i swemu ogromnemu zaangażowaniu przygotowali plac pod budowę oraz ogrodzili całą posesję kamiennym ogrodzeniem. Kamienie zbierali na okolicznych polach i przywozili je do jednostki. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie mł.bryg. Grzegorza Kniefela.

29. października 1996 r. ogłoszono przetarg na budowę. Wygrała go miejscowa firma budowlana „EKOMELBUD S.A.”. 27. listopada 1996 roku firma  „EKOMELBUD” weszła na plac budowy.
   
W czerwcu 1998 r. zaczęło brakować funduszy. Dlatego 26. sierpnia na zaproszenie p. Otolii Siemieniec, ponownie przyjechał do Mrągowa zastępca KG PSP Aleksander Szymański. Zapewnił p. Burmistrz i strażaków o dalszych środkach, które będą przekazane na dokończenie inwestycji.
W 1999 roku nastąpiły zmiany podziału administracyjnego w Polsce oraz istotne zmiany w funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej. Ustawą z dnia 24. lipca 1998 roku od 1. stycznia 1999 roku wprowadzony został trójstopniowy podział terytorialny państwa. Utworzono
16 województw w miejsce 49. Zostało utworzone Województwo Warmińsko-Mazurskie. Powróciły powiaty. Utworzony został Powiat Mrągowski, obejmujący miasto Mrągowo oraz gminy: Mrągowo, Mikołajki, Piecki i Sorkwity. Mrągowska Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP z dniem 1. stycznia 1999 roku przestała być odrębną jednostką organizacyjną i na mocy znowelizowanej ustawy o PSP weszła w skład nowo powołanej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Od 1. stycznia 1999 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie zwiększył się stan etatowy funkcjonariuszy z 33 do 47 oraz doszło jedno stanowisko cywilne do spraw księgowości. Mł. bryg. Roman Kaliszuk, pełniący w latach 1982-1998 funkcję Komendanta Rejonowego PSP w Biskupcu, został
przeniesiony do Mrągowa i z początkiem roku powołany przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP. Wraz z Komendantem Romanem Kaliszukiem pracę w Mrągowskiej komendzie rozpoczęli: asp. Zbigniew Juniewicz, i Danuta Lament, która przed reformą prowadziła księgowość w Biskupcu. Zastępcą Komendanta Powiatowego został asp. sztab. Jan Połubiejko. Zatrudnienie wyglądało następująco:

Biuro:
mł. bryg. Roman Kaliszuk – Komendant Powiatowy PSP,
asp. sztab. Jan Połubiejko – Z-ca Komendanta,
asp. sztab. Tomasz Niechwiadowicz – D-ca JRG,
kpt. Robert Poskrobko – Z-ca D-cy JRG,
st. asp. Zbigniew Juniewicz – stanowisko ds. operacyjno-szkoleniowych,
asp. Andrzej Prościo – stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych,
st. ogn. Janusz Wieczorek – stanowisko ds. kwatermistrzowskich,
mł. ogn. Roman Modrzejewski – stanowisko ds. technicznych,
st. str. Barbara Krysiak – stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych,
Danuta Barbara Lament – stanowisko ds. finansów;  
 Załoga JRG na apelu z okazji Dnia Strażaka.
    Zmiana I JRG: 
asp. Mirosław Szefer – d-ca zmiany,
ogn. Marek Przybycień – dyspozytor stanowiska kierowania,
st. ogn. Zenon Rydel – starszy ratownik-kierowca,
ogn. Marek Barczak – starszy ratownik,
ogn. Andrzej Błażejewski – starszy ratownik,
st. sekc. Adam Pukin – starszy ratownik,
ogn. Mirosław Chmielewski – ratownik-kierowca,
sekc. Mieczysław Bors – ratownik-kierowca,
sekc. Wiesław Kordek – ratownik,
st. str. Jan Chmielewski – ratownik;
 
    Zmiana II JRG:
ogn. Dariusz Winiarz – d-ca zmiany,
ogn. Mirosław Kozak – dyspozytor stanowiska kierowania,
ogn. Andrzej Sarnecki – d-ca zastępu,
st. ogn. Mieczysław Zera – starszy ratownik-kierowca,
ogn. Włodzimierz Pawlukiewicz – starszy ratownik,
mł. ogn. Sławomir Samsel – starszy ratownik,
sekc. Stanisław Kabat – starszy ratownik,
ogn. Dariusz Kępiński – ratownik-kierowca,
st. sekc. Zygfryd Werner – ratownik-kierowca,
str. Jan Babynko – stażysta,
str. Jarosław Banasik – stażysta;  
    Zmiana III JRG:
st. ogn. Józef Kowalski – d-ca zmiany,
st. sekc. Janusz Szefer – dyspozytor stanowiska kierowania,
asp. Mariusz Łatarewicz – d-ca zastępu,
ogn. Dariusz Bednarski – d-ca zastępu,
st. ogn. Mirosław Szok – starszy ratownik-kierowca,
ogn. Jan Kiżuk – starszy ratownik,
ogn. Kazimierz Bartoszek – ratownik-kierowca,
sekc. Dariusz Kur – ratownik-kierowca,
str. Artur Reginia – młodszy ratownik,
str. Romuald Medwid – stażysta. Od roku 1999 komendanci powiatowi stali się realizatorami własnych budżetów. Od ich sposobu zarządzania i przyjętej polityki finansowej zależało, czy uda się w danym roku zakupić nowoczesny sprzęt ratowniczy, uzbrojenie osobiste i umundurowanie specjalne strażaków. Od ich operatywności przy uzyskiwaniu pomocy od jednostek zwierzchnich, jednostek samorządów terytorialnych i instytucji zależało, czy uda się zakupić również nowe samochody ratowniczo-gaśnicze i operacyjne. Już w 99 roku nastąpiła znaczna poprawa w wyposażeniu strażaków Komendy Powiatowej w Mrągowie. Zakupiono z własnych środków sanie do ratownictwa lodowego, rozpieracz kolumnowy, zapory olejowe i motopompę pływającą. Doposażono samochody gaśnicze w sprzęt oświetleniowy, zestawy narzędzi nieiskrzących i środki neutralizujące. Strażakom zakupiono umundurowanie i uzupełniono wyposażenie w uzbrojenie osobiste. Zakupiono radiotelefony nasobne. Do ćwiczeń i szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego pozyskano „fantoma”.
W 1999 roku również pozyskano z Komendy przez KP PSP w Ostródzie średni samochód ratownictwa technicznego Star 266 z 1986 roku wraz z ciężkim hydraulicznym zestawem ratowniczym i poduszkami niskociśnieniowymi. Znacząco poprawiła się gotowość do działań strażaków w zakresie ratownictwa drogowego.
  Pod koniec 1992 roku na emeryturę przeszli: st. ogn. Andrzej Szefer i st. ogn. Ireneusz Łobacz; w 1993 - st. ogn. Bronisław Kruczyk, st. ogn. Józef Witkowski, st. ogn. Krzysztof Wierzbowski; w 1996 - st. ogn. Marian Tyczyński i st. ogn. Józef Kiszko; w roku 1997 st. ogn. Roman Drężek; w 1998 – st. ogn. Krzysztof Myszko.
   

Zmiany kadrowe w latach 90-tych:

Imię

Nazwisko

Rok

przyjęcia

zwolnienia

Dariusz

KĘPIŃSKI

1990

                     2011

Andrzej

PROŚCIO

1990

                     2012

Mirosław

SZEFER

1990

 2015

Ryszard

Chodkowski

1984

1990

Edward

Fąk

1989

1990

Stanisław

Płoski

1972

1990

Stanisław

Kabat

1991

2006

Ewa

Nowak

1991

1992

Janusz

SZEFER

1991

 20xx

Jan

Koziatek

1984

1991

Krzysztof

Kruczyk

1981

1991

Tadeusz

Samsel

1988

1991

Jerzy

Sarnacki

1984

1991

Jan

Tarka

1986

1991

Stanisław

Żelazek

1986

1991

Piotr

Kuczmański

1992

1993

Irena

Rezanko

1992

1997

Stanisław

Kabat

1992

2006

Zygfryd

Werner

1992

2007

Dariusz

KUR

1992

 2016

Ireneusz

Łobacz

1968

1992

Andrzej

Szefer

1972

1992

Marianna

Dzikowska

1993

1998

Wiesław

KORDEK

1993

 2013

Bronisław

Kruczyk

1964

1993

Piotr

Kuczmański

1992

1993

Józef

Witkowski

1965

1993

Jan

CHMIELEWSKI

1995

 2014

Krzysztof

Wierzbowski

1973

1995

Grzegorz

DZIOBAK

1996

 2018

Mieczysław

BORS

1996

 2020

Artur

REGINIA

1996

2020

Józef

Kiszko

1982

1996

Marian

Tyczyński

1981

1996

Romuald

Medwid

1997

2007

Roman

Drężek

1987

1997

Jarosław

Banasik

1998

2003

Jan

BABYNKO

1998

 2017

Krzysztof

Myszko

1981

1998

Roman

Kaliszuk

1999

2005

Robert

Poskrobko

1999

2009

Piotr

Mrozicki

1999

2000

Zbigniew

Juniewicz

1999

2006

Barbara

Lament

1999

2007

Piotr

Bańkowski

1999

2008

Leszek

RZEMIENIECKI

1999

2020

W NOWEJ STRAŻNICY
Odbiór techniczny budynku odbył się w czerwcu 2000 r. Pod koniec lutego 2001r. strażacy  przeprowadzili się do nowej strażnicy. 28. kwietnia 2001r. to dzień historyczny, szczególny dla mrągowskich strażaków. Po długich 51 latach oczekiwań wprowadzili się do nowej strażnicy, która powstała w ciągu 5 lat dzięki przychylności, pomocy i wysiłkowi wielu ludzi, kosztem ich ciężkiej pracy i zaangażowania. Inwestycja pochłonęła 3.849.526 PLN. Przed oddaniem nowej strażnicy trzeba było rozebrać starą.  Strażacy zrobili to w czynie społecznym. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczone zostały na doposażenie nowej strażnicy.
Uroczystość oddania strażnicy zgromadziła wielu znamiennych gości: Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Zbigniewa Meresa, Wojewodę Warmińsko Mazurskiego, parlamentarzystów, byłych i obecnych działaczy samorządowych, ówczesnego Zastępcę Komendanta Głównego  Aleksandra Szymańskiego, wielu przyjaciół i sympatyków pożarnictwa oraz mieszkańców Mrągowa. Bez pomocy tych wszystkich ludzi mrągowscy strażacy nie mogliby wprowadzić się do strażnicy XXI wieku. Strażacy JRG otrzymali do dyspozycji cztery sypialnie trzy osobowe, świetlicę, salę szkoleniową, szatnię i łazienki z natryskami. Duża sala konferencyjna służy do organizacji zebrań, narad i uroczystych spotkań. W garażach zaprojektowano 11 stanowisk samochodowych oraz miejsce na podnośnik śrubowy. W budynku swoje pomieszczenia otrzymali również: Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP i Ochotnicza Straż Pożarna.
Osobom najbardziej zaangażowanym w budowę strażnicy nadane zostały medale i odznaczenia. Funkcjonariusze otrzymali wyższe stopnie służbowe, niektórzy awansowali.     W 2000 roku kontynuowano dalsze działania w zakresie wymiany sprzętu na nowocześniejszy. JRG została doposażona w kolejną pilarkę do drewna Stihl, nowy zestaw ratowniczy Lukas, poduszki wysoko i niskociśnieniowe Vetter oraz nosze medyczne typu „deska”. Z myślą o zbliżającej się przeprowadzce do nowego obiektu zakupiono przyrząd do ćwiczeń siłowych „Atlas” i stół do tenisa stołowego dla strażaków. Funkcjonariusze JRG zostali wyposażeni w nowe hełmy oraz ubrania i buty koszarowe. Rok 2001 był rokiem przełomowym, jeśli chodzi o wymianę w Komendzie samochodów. Przy dużej pomocy Komendy Wojewódzkiej PSP i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska udało się pozyskać w tym roku pojazd ratowniczo-gaśniczy Star-Man 14.227 GBA 2/24 o wartości prawie 400 tysięcy złotych. Zastąpił on mocno wyeksploatowany 12-letni samochód GBAM. Ze środków własnych zakupiono także kolejną piłę do betonu i stali, wentylator oddymiający, drabinę D10W. Pojazdy wyposażono w następne dwa radiotelefony Motorola. Na sprzęt specjalistyczny i inny wydatkowano w 2001 roku prawie 30.000 złotych.
  Od KW PSP w Olsztynie mrągowska Komenda otrzymała samochód UAZ z 1983 roku, który stał się samochodem operacyjnym, a w roku 2002 został przekwalifikowany na samochód do ratownictwa wodnego. Samochód ten pomimo walorów jezdnych nie był praktycznie eksploatowany ze względu na duże zużycie paliwa - pow. 30l/100km.   W tym samym roku Komenda pozyskała od Nadwiślańskiej Jednostki Wojskowej w Raduczu bardzo potrzebny samochód podnośnik SH-18. Pojazd ten był w złym stanie technicznym. Jego naprawa trwała rok, po czym został wprowadzony do podziału bojowego.
 
W 2002 roku udało się wymienić jeden z samochodów operacyjnych. Tym razem Poloneza wymieniono na Nissana Terrano zakupionego w przetargu. Samochód ten zakupiono ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i musiał spełniać funkcję samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W wyposażeniu znalazła się torba specjalistyczna z zestawem do podejmowania działań w zakresie rozpoznawania zagrożeń chemiczno-ekologicznych.
 
Od Komendy Wojewódzkiej PSP w tym samym czasie otrzymano długo oczekiwaną sprężarkę wysokociśnieniową do ładowania butli powietrznych. Zmniejszyło to w znacznym stopniu wydatki Komendy. Do tej pory trzeba było organizować wyjazdy do sąsiednich jednostek.
 
W 2003 roku w grudniu zakupiono kolejny samochód operacyjny. Osobowy Nissan Almera, zastąpił drugiego Poloneza, którego przekazano Urzędowi Miasta Mrągowo. W tym samym roku otrzymaliśmy od Komendy Wojewódzkiej pompę szlamową.
Od roku 2000 Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie przygotowywała się do utworzenia specjalistycznej grupy wodno-nurkowej. Strażacy kierowani byli na kursy i szkolenia, doposażono ich w coraz to nowsze zestawy i sprzęt nurkowy. Organizowane były ćwiczenia na basenach i otwartych akwenach. Do 2004 roku nie udało się jeszcze powołać takiej grupy, ale poczyniono starania, aby wymienić na nową prawie 30-letnią łódź. Pod koniec tego roku został rozstrzygnięty przetarg na dostawę ratowniczej łodzi hybrydowej. Komenda wyposażona została z nowoczesną łódź z pełnym uzbrojeniem w m.in. echosondę i odbiornik GPS oraz silnik zaburtowy o dużej mocy. Strażacy otrzymali również 2 komplety suchych skafandrów nurkowych. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej Komenda Powiatowa miała obowiązek przekazywać nieodpłatnie technicznie sprawny, zbędny sprzęt i urządzenia Ochotniczym Strażom Pożarnym. Tak też się działo. Przez ostatnich kilka lat z Mrągowa do jednostek OSP trafiły:
    SDiŁ Żuk – do OSP Warpuny – V 2001 rok,
    GBAM Star – do OSP Rybno – XII 2001 rok,
    SLRW Żuk – do OSP „Posejdon” Mikołajki – II 2002 rok,
    przyczepka oddymiająca – do OSP Sorkwity – V 2002 rok,
    przyczepka pianotwórcza – do OSP Rybno – V 2002 rok,
    Polonez – do OSP Wierzbowo – X 2002 rok,
    łódź ratownicza z silnikiem – do OSP Wierzbowo – II 2005 rok. 23.06.2004r. mrągowską straż odwiedzili: Ryszard Kalisz – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i Siergiej Sojgo – Minister Nadzwyczajny Rosji, którym towarzyszyli: Komendant Główny PSP gen. brygadier Teofil Jankowski, jego zastępca nadbryg. Ryszard Grosset, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Leszek Szatkowski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Kniefel oraz przedstawiciele Policji i Straży Granicznej. Wizytowali oni nową strażnicę. Budynek wywarł na gościach duże wrażenie.   W roku 2005 nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta powiatowego. St. bryg. Roman Kaliszuk został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie na stanowisko głównego specjalisty, natomiast kpt. Jan Połubiejko został mianowany Komendantem Powiatowym PSP w Mrągowie. Jego zastępcą został mł. kpt. Andrzej Prościo. Nastąpiły inne przesunięcia na stanowiskach w Komendzie. Na początku 2006 roku sprawy kontrolno-rozpoznawcze przejął mł. kpt. Mirosław Kozak. Kpt. Jacek Baczewski prowadzący sprawy organizacyjno-kadrowe przeniósł się do KP PSP w Szczytnie na stanowisko zastępcy komendanta. Na jego miejsce został przesunięty asp.sztab. Zbigniew Juniewicz, który po kilku miesiącach podjął decyzję o przejściu na emeryturę. To stanowisko obejął Dariusz Reszka przechodząc ze zmiany I tut. JRG. Sprawy operacyjne przejął st.kpt. Robert Poskrobko, natomiast zastępcą dowódcy JRG został Grzegorz Dziobak, który przeniósł się z Komendy Wojewódzkiej z Olsztyna.
 
      st.kpt. Jan Połubiejko
Lata 2005 – 2010 można nazwać "bogatymi" jeśli chodzi o  zaopatrzenie w nowoczesny sprzęt dla mrągowskiej komendy. Stało się to po części za sprawą wejścia w życie „Ustawy modernizacyjnej” służb mundurowych, po części – dzięki wielkiej przychylności władz samorządowych – Starosty Dominika Tarnowskiego i Rady Powiatu Mrągowskiego, Burmistrza Otolii Siemieniec i Rady Miasta Mrągowo, Wójta Marii Jarczewskiej i Rady Gminy Piecki.
W roku 2005 dla Komedy Powiatowej został zakupiony samochód lekki gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego – GLBARt Renault Masscott za 279 tys. zł. Środki pochodziły z Komendy Głównej PSP i Starostwa Mrągowskiego. Samochód SLRT VW Transporter został przekazany jednostce OSP Piecki.                                                                        . Maj 2007r - mrągowscy strażacy zostali doposażeni w 4 zestawy urządzeń podhełmowych. Sprawne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych zależy od wielu czynników. Jednym z nich niewątpliwie jest łączność. Przekazywanie bieżących informacji z terenu prowadzenia działań pozwala koordynować i podejmować decyzje możliwie najlepsze, zmierzające do neutralizacji zagrożenia. Przenośne radiostacje, którymi dysponuje JRG w Mrągowie, nie zawsze pozwalały na ich użycie.  W szczególności dotyczyło to akcji prowadzonych w strefach występowania substancji i oparów chemicznych. Ponadto używanie przenośnych ręcznych radiostacji, wymagało angażowania dłoni, ograniczając w ten sposób sprawne i szybkie działania ratownicze. Idąc z duchem postępu, Urząd Miejski w Mrągowie postanowił pokryć koszty zakupu czterech takich zestawów. Oficjalnego przekazania na ręce Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej asp. sztab. Tomasza Niechwiadowicza dokonała Burmistrz Miasta Mrągowa Pani Otolia Siemieniec.
 
                    Uroczystośc przekazania podhełmowych zestawów łączności
 W sierpniu 2007r. w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie, dokonano oficjalnego przekazania zakupionego sprzętu hydraulicznego „LUKAS”.
 Na uroczystość przybyli między innymi; Poseł RP Jerzy Antoni Gosiewski i Pan Dominik Tarnowski - Starosta Powiatu Mrągowskiego.
 08.11.2007 r. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie wizytował Z-ca Komendanta Głównego PSP mł. bryg Krzysztof Hejduk. W asyście Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg Dariusza Przeradzkiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie kpt. Jana Połubiejki dokonano przeglądu warunków pracy oraz gotowości bojowej naszej jednostki.
Podczas dyskusji poruszono szereg tematów. Dotyczyły one w głównej mierze wyposażenia i zatrudnienia w jednostkach PSP. Komendant Powiatowy nakreślił kierunki działania i strategii na najbliższy okres. Przedstawione przez kpt. Jana Połubiejkę osiągnięcia całej Komendy wzbudziły podziw i uznanie.  10. grudnia 2007r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie odbyła się uroczystość przekazania kolejnego, wartego 700 tys. zł, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego MAN – GCBA 5/40. Nowy pojazd zakupiono częściowo ze środków Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Zarząd Powiatu przekazał na ten cel 300 tys. zł, drugie tyle przekazał Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, natomiast 100 tys. zł dołożyło Miasto Mrągowo. Uroczystość przekazania  za-szczycili swoją obecnością m.in.: Wojewoda Warmińsko - Mazurski – Marian Podziewski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Dariusz Przeradzki, Poseł na sejm RP – Jerzy Gosiewski, Starosta Mrągowski – Dominik Tarnowski oraz Zastępca Burmistrza Miasta Mrągowa – Tomasz Witkowicz.
Komendant Wojewódzki bryg Dariusz Przeradzki, podczas swego wystąpienia potwierdził, że  mrągowscy strażacy dostaną  w 2008 roku podnośnik hydrauliczny SH-25 montowany również na podwoziu MAN-a (wart 1 mln zł). Na zakończenie uroczystości mrągowscy strażacy przygotowali pokaz walorów technicznych i operacyjnych pozyskanego sprzętu. Rok 2008 rozpoczął się miłym akcentem. 18. Stycznia baza sprzętowa ratowników z JRG w Mrągowie wzbogaciła się o nowy, cenny sprzęt.
   Dzięki wielkiemu zaangażowaniu osobistemu posła Jerzego Gosiewskiego mrągowska straż weszła w posiadanie samochodu SHD-25 na podwoziu MAN-a, łączącego funkcję podnośnika i drabiny. Jest znacznie wyższy niż używany dotychczas przez mrągowskich strażaków i, co jest bardzo ważne, można nim sterować również z kosza. Takich udogodnień jest znacznie więcej. Należą do nich czujniki przy koszu wykrywające odległość od ściany budynku, nosze czy kamera cofania. Używany do tej pory podnośnik SH-18 trafił w ręce Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach. Drugim bardzo cennym sprzętem jest niewątpliwie łódź hybrydowa z silnikiem o mocy 320 KM, może ona pomieścić do 10 ratowników z pełnym oprzyrządowaniem. Wyposażona jest między innymi w zintegrowany system nawigacji z GPS-em, kabinowy czujnik głębokości oraz radar. Tę uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in. ; Poseł Jerzy Gosiewski, V-ce Wojewoda Jan Maścianica, Marszałek Jacek Protas, Warmińsko-Mazurski Komendant PSP w Olsztynie bryg Dariusz Przeradzki, Przewodniczący Sejmiku Julian Osiecki, Starosta Dominik Tarnowski, Burmistrz miasta Mrągowa Otolia Siemieniec, oraz inni samorządowcy. Licznie przybyli właściciele i przedstawiciele firm mrągowskich, a także osoby efektywnie współpracujące na co dzień z Komendą. Dzień strażaka 2008 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie uroczyście obchodzono 09. maja. Słoneczna aura zgromadziła na placu, sympatyków i przyjaciół tutejszej Komendy. Na uroczystość przybyli między innymi: Starosta Dominik Tarnowski, Burmistrz Miasta Mrągowa Otolia Siemieniec, Wójt Gminy Piecki Maria Jarczewska, Wójt Gminy Sorkwity Piotr Wołkowicz. W stronę pracowników, strażaków, oraz Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie st. kpt. Jana Połubiejko skierowano wiele ciepłych i miłych słów.  Uroczystość uświetnił dar Rady Miasta Mrągowa przekazany przez Panią Burmistrz Otolię Siemieniec. Była to  nowoczesna motopompa wraz z osprzętem, która kosztowała 26 000 zł. Zastąpiła ona dwie stare wypracowane motopompy, które podczas działań często ulegały awariom.  Dar ten niewątpliwe podniesie skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.  Starosta mrągowski, korzystając z okazji, wyróżnił pucharami i dyplomami trzy najlepsze jednostki OSP należące do KSRG tj.: OSP Mikołajki, OSP Piecki, OSP Nawiady. Ponieważ  OSP Mikołajki trzeci raz z rzędu utrzymała najwyższą lokatę, przekazał dodatkowo na ręce Prezesa urządzenie do podawania wody zwane prądownicą. Spotkanie zostało zwieńczone tradycyjnym strażackim ogniskiem. Dnia 24. września 2009r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie odbyła się kolejna uroczystość przekazania nowoczesnego samochodu bojowego MAN TGM 13.280 GBART (do działań ratownictwa technicznego) oraz sprzętu wodno-nurkowego.
  Samochód ten został sfinansowany przez:
- Komendanta Głównego za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego kwotą 300 000 zł.
- Starostwo Mrągowskie za pośrednictwem Starosty Pana Dominika Tarnowskiego  kwotą 237 500 zł.
- Urząd Miasta Mrągowo za pośrednictwem Burmistrza Pani Otoli Siemieniec kwotą 112 500 zł.
- Urząd Gminy Piecki za pośrednictwem Wójta Pani Marii Jarczewskiej kwota 10 000 zł.
  Wartość sprzętu  nurkowego wyniosła 60560 złotych. Całość sfinansowało Starostwo Mrągowskie.
Kupiono m.in.:
     - Stacja bazowa do komunikacji podwodnej dla dwóch nurków OTS model MKZ-Dci
     - Moduł mikrofonowo-głośnikowy EMA-2
     - Słuchawki do stacji bazowej MKZ-Dci
     -  Kablolina komunikacyjna OTS
     - Ubrania nurkowe, w których skład wchodzą zestawy nurkowe z butlami, suche skafandry, płetwy, fajki, maski, głębokościomierze, noże, rękawice. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością między innymi; V-ce Wojewoda Pan Jan Maścianica, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki bryg. Jan Słupski, oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. W dowód uznania za zaangażowanie w pozyskaniu sprzętu ratowniczego Komendant Powiatowy wyróżnił okazjonalną statuetką następujące osoby:
     - Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Jana Słupskiego
     - Starostę Powiatu Mrągowskiego – Pana Dominika Tarnowskiego
     - Burmistrz Miasta Mrągowo – Panią Otolię Siemieniec
     - Wójta Gminy Piecki – Panią Marię Jarczewską   Za wspieranie działalności Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu mrągowskiego  Komendant Powiatowy wyróżnił okazjonalną statuetką następujące osoby:
     - v-ce Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Pana Jana Maścianicę,
     - pułkownika pożarnictwa w stanie spoczynku, byłego Komendanta Wojewódzkiego Pana Stanisława Mikulaka,
     - najstarszego strażaka Powiatu Mrągowskiego druha Jerzego Kołakowskiego który skończył 90 lat. Nowy sprzęt na wyposażeniu JRG 
Dnia 19. listopada 2009r. w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie odbyła się uroczystość przekazania za pośrednictwem Burmistrza Pani Otoli Siemieniec sprzętu ratowniczego, który został w całości sfinansowany przez Urząd Miejski Mrągowo.
  Wartość  otrzymanego sprzętu ratowniczego wynosiła 51.000 złotych. W jego skład wchodzą:
    drabina strażacka ZS – 2100,
    aparaty powietrzne AUER – 4 szt,
    sygnalizator bezruchu AUER FREFLY II – 6 szt,
    turbowentylator oddymiający KOBRA,
    zestaw ratownictwa medycznego PSP R1,
    zestaw ratownictwa medycznego PSP R2.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością między innymi; Burmistrz Miasta Mrągowo Pani Otolia Siemieniec, Zastępca Burmistrza Miasta Mrągowo Pan Tomasz Witkowicz, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta PSP st. bryg. Mirosław Rutecki, Ksiądz Dziekan Wiesław Świdziński. W dowód uznania za zaangażowanie w pozyskaniu sprzętu ratowniczego Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie  st.kpt. Jan Połubiejko wyróżnił okolicznoą statuetką następujące osoby: Burmistrza Miasta Mrągowo – Panią Otolię Siemieniec, Zastępcę Burmistrza Miasta Mrągowo – Pana Tomasza Witkowicza oraz Przewodniczącego Rady Miasta Mrągowo – Pana Zbigniewa Lubowidzkiego.   Lata 2006 -2010 to 3 edycje programu edukacyjnego "Bezpieczne Życie". Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez:
     - upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacji zagrożenia,
     - podniesienie kwalifikacji nauczycieli, przekazujących uczniom wiedzę z zakresu bezpieczeństwa,
     - wzrost świadomości oraz wyrobienie umiejętności i nawyków zachowania się w trudnych sytuacjach,
     - poprawę bezpieczeństwa w szkołach.
Program realizowany jest we współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej.
  
W lutym 2009 w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyły się spotkania  z dziećmi w wieku przedszkolnym pt. „Jestem Bezpieczny- pogadanka ze Strażakiem”.  Dotyczyły one ogólnych zasad bezpieczeństwa, które dzieci powinny stosować w życiu codziennym. Strażacy przestrzegali przed zagrożeniami, tłumacząc, że pożar może wystąpić tak w pomieszczeniu mieszkalnym jak i  w szkole. Mówili także o tym, że ogień jest bardzo groźnym i bezlitosnym żywiołem. Z-ca d-cy JRG w Mrągowie asp. sztab. Grzegorz Dziobak uczył, jak się zachowywać podczas różnych sytuacji i co robić w sytuacji zagrożenia.   Strażacy omawiali także zasady zachowania się w pomieszczeniu objętym pożarem. Funkcjonariusze tłumaczyli dzieciom, jak się zachowywać podczas wichur i burz w lesie a także ostrzegali przed zabawą w miejscach niebezpiecznych, poruszyli również temat pierwszej pomocy przy oparzeniach i omdleniach. 5. marca 2009r. zostały zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Powiatowy Zarząd OSP przy współpracy  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom.”  W tegorocznych eliminacjach na szczeblu wojewódzkim udział wzięło 61 osób, w tym 4 z powiatu mrągowskiego. W grupie szkół podstawowych, III premiowane miejsce zajęła reprezentantka powiatu mrągowskiego ze Szkoły Podstawowej w Sorkwitach Paulina Zawisza. Po raz kolejny strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej mieli swój wkład w organizacji  eliminacji do "Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego" skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy  oraz propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu, to główne cele turnieju.
 
Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie zajęli pierwsze miejsce. Powiat mrągowski to atrakcyjny turystycznie region. Spadki temperatur poniżej zera powodują zamarzanie lokalnych zbiorników, rzek oraz cieków wodnych. Przy  pojawieniu się pierwszego lodu dzieci i młodzież korzystają z niesprawdzonych i niebezpiecznych ślizgawek. Podczas ferii zimowych, tj. w styczniu i lutym 2008 roku na zamarzniętych jeziorach, rzekach, stawach zginęło w Polsce 60 osób. Wśród ofiar były także dzieci, które na lodzie bawiły się z rówieśnikami. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie wyszli naprzeciw temu problemowi. By nasze pociechy bezpiecznie mogły korzystać z uroków zimy, rozpoczęli akcję „Lodowisko od strażaka dla dzieciaka”.

Zmiany kadrowe w latach 2000 - 2010:

Imię

Nazwisko

Rok

przyjęcia

zwolnienia

Marek

KODŹ

2000

 pracuje nadal

Piotr

MATUSIAK

2000

 2015

Piotr

Mrozicki

1999

2000

Mariusz

KOZAKIEWICZ

2002

 pracuje nadal

Dariusz

RESZKA

2002

 pracuje nadal

Dariusz

Bednarski

1988

2002

Andrzej

Błażejewski

1988

2002

Włodzimierz

Pawlukiewicz

1986

2002

Adam

BĄCZEK

2003

 pracuje nadal

Ireneusz

BAGIŃSKI

2003

 pracuje nadal

Rafał

GOLATOWSKI

2003

 pracuje nadal

Wojciech

LINOWSKI

2003

 pracuje nadal

Roman

OLSZYŃSKI

2003

 pracuje nadal

Paweł

POLEWACZYK

2003

 pracuje nadal

Jarosław

Banasik

1998

2003

Mirosław

Chmielewski

1988

2003

Jan

Kiżuk

1988

2003

Adam

Pukin

1988

2003

Andrzej

Sarnecki

1988

2003

Teresa

KRAWCZYK

2004

 pracuje nadal

Mariusz

KRZYSZKOWSKI

2004

 pracuje nadal

Andrzej

MALINOWSKI

2004

 2016

Sebastian

MICIŃSKI

2004

 pracuje nadal

Grzegorz

SZOSTEK

2004

 pracuje nadal

Piotr

SZYMAŃSKI

2004

 pracuje nadal

Kazimierz

Bartoszek

1988

2004

Józef

Kowalski

1984

2004

Barbara

Krysiak

1989

2004

Roman

Modrzejewski

1989

2004

Marek

Przybycień

1988

2004

Zenon

Rydel

1984

2004

Mirosław

Szok

1985

2004

Radosław

CHARABIN

2005

 pracuje nadal

Marcin

GROSSMANN

2005

 pracuje nadal

Radosław

KUSIEK

2005

 pracuje nadal

Marek

Barczak

1987

2005

Dariusz

Winiarz

1988

2005

Kamil

GOŁAŚ

2006

 pracuje nadal

Piotr

Woźniak

2006

2009

Sławomir

ŚNIADACH

2006

 pracuje nadal

Marcin

WŁODARCZYK

2006

 pracuje nadal

Tomasz

WÓJCIK

2006

 pracuje nadal

Zbigniew

Juniewicz

1987

2006

Stanisław

Kabat

1991

2006

Piotr

KACZYŃSKI

2007

 pracuje nadal

Sylwester

KULIK

2007

 pracuje nadal

Grzegorz

OSTASZEWSKI

2007

 pracuje nadal

Teresa

GWIAZDA

2007

 pracuje nadal

Maciej

Piszczek

2007

2008

Romuald

Medwid

1997

2007

Sławomir

Samsel

1987

2007

Zygfryd

Werner

1992

2007

Mieczysław

Zera

1979

2007

Przemysław

BARTOSIEWICZ

2008

 pracuje nadal

Roman

CIECHANOWICZ

2008

 pracuje nadal

Błażej

JANKOWSKI

2008

 pracuje nadal

Anna

KŁAK

2008

 pracuje nadal

Piotr

Bańkowski

1999

2008

Maciej

Piszczek

2007

2008

Marzena

BORYSEWICZ

2009

 pracuje nadal

Przemysław

KACZMARCZYK 2009 pracuje nadal

Tomasz

Niechwiadowicz

1980

2009

Robert

Poskrobko

1988

2009

Piotr

Woźniak

2006

2009

 

 Imię Nazwisko   Rok
     przyjęcia  zwonienia
 Robert BUMBUL  2012  
 Łukasz TRZCIŃSKI  2012  
 Wojciech DAMIECKI 2013  
Bartłomiej NALAZEK 2014  
Marcin KORDEK 2014  
Mateusz RUTKOWSKI 2015  
Paweł DYKYJ 2015  
Jacek GOMOŁA 2015  
Marek ŚWIDER 2016  
Arkadiusz SOCHA 2016  
Jakub TUTKA 2018  
Jan PRZYBYSZ 2018  
Michał JAWORSKI 2018  
Kamila ŚWIDERSKA 2019  
Dawid DUL 2019  
Szymon KUCZYŃSKI 2019  
Jakub KRYSPIN 2020  

 

KOMENDANCI ZAWODOWEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W MRĄGOWIE

                                         W LATACH 1950-2017

Komendanci Powiatowi Straży Pożarnych w Mrągowie

•     1950 - 1951 – ppor. poż. Eugeniusz Przedworski
•     1951 - 1954 – ppor. poż. Józef Jannasz
•     1954 - 1955 – st. ogn. poż. Wojciech Welkie
•     1955 - 1956 – ppor. Tadeusz Milanowski
•     1957 - 1959 – asp. poż. Jerzy Frezer
•     1959 - 1963 – st. asp. poż. Jan Bakonis
•     1963 - 1965 – st. asp. poż. Józef Nowakowski
•     1965 - 1975 – kpt. poż. Walenty Żuralski   

Komendanci Rejonowi Straży Pożarnych w Mrągowie

•     1975 - 1981 – kpt. poż. Walenty Żuralski
•     1981 - 1990 – kpt. poż. inż. Marian Bogdan
•     1990 - 1992 – chor. poż. Jan Połubiejko 

Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej

•     1992 - 1998 - st. kpt. Roman Kaliszuk - Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej

       w   Biskupcu pod którą podlegała JRG w Mrągowie

                  1992-1998 -  asp. Jan Połubiejko - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mrągowie

Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie

•     1999 - 2005 - st. bryg. inż. Roman Kaliszuk

•     2005 - 2011 - st. kpt. mgr Jan Połubiejko

•     2011 - 2016 - st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kroszkiewicz

•     2016 - 2017 - bryg. mgr inż. Marek Dobrzycki

•     2017 - 2020 -  bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

•     2020 -           -  bryg. mgr inż. Szymon Sapieha

NAJWAŻNIEJSZE AKCJE RATOWNICZO-GAŚNICZE     Podczas 60-letniej działalności zawodowej służby pożarniczej na Ziemi Mrągowskiej, zastępy strażaków tysiące razy wyjeżdżały do różnego rodzaju akcji ratowniczych i gaśniczych. Zauważalną także różnicą w porównaniu do lat ubiegłego stulecia jest to, że ilość miejscowych zagrożeń na terenie powiatu zaczęła przewyższać ilość pożarów. Tendencja ta była odzwierciedleniem sytuacji w całym kraju. Analizując działania ratowniczo-gaśnicze na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat, można wyróżnić kilka akcji, które zostawiły znaczący ślad w pamięci lokalnej społeczności oraz niejednego strażaka, a niektóre z nich odbiły się nawet dużym echem w skali kraju. Do takich akcji można zaliczyć m.in.:
    29 października 1978 r. – pożar mieszkania w budynku PGR w Rutkowie
Pożar wybuchł w domu, w którym spała trójka dzieci pozostawionych bez opieki. Włączona lampka nocna zajęła się ogniem, a od niej zapaliła się kołderka, pod którą spały dzieci. Pomimo szybkiej akcji strażaków i mieszkańców, dzieci spaliły się żywcem. Wypadek ten jest uważany za najtragiczniejszy w skutkach, powojenny pożar na ziemi mrągowskiej.     11 kwietnia 1984 r. – pożar biurowca Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mrągowie
Pomiędzy godz. 20.30 a 24.00 spłonęły biura GS SCH w Mrągowie oraz całe archiwa. Mimo sprawnej akcji strażaków z Mrągowa, sekcji z Biskupca i Kętrzyna oraz jednostek OSP z Grabowa, Piecek, Wierzbowa i żołnierzy. Poniesione wówczas straty były dotkliwe.     11 marca 1996 r. – pożar budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mrągowie
O godz. 17.18 zostało przyjęte zgłoszenie od anonimowej osoby o pożarze budynku urzędu. Potężny słup ognia był wówczas widoczny już z odległości kilometra. Po przybyciu na miejsce pożaru  jednostek z JRG Mrągowo oraz pobliskich OSP ogień zajął już dach, zatem głównym celem działań było sprawne rozpoczęcie gaszenia ognia z góry, aby pożar nie rozprzestrzenił się na niższe kondygnacje.                  
Plan akcji gaśniczej                                                                             Widok płonącego budynku UM i G Mrągowo Strażacy zmagali się wówczas z wieloma trudnościami oraz niską temperaturą. Niestety, wody było coraz mniej, a pobliskie hydranty zamarznięte. W związku z tym samochody zaczęto napełniać wodą z Jeziora Czos po uprzednim rozkuciu bardzo grubej pokrywy lodu… Ostatecznie akcję gaszenia zakończono ok. godz. 19.00.     9 marca 1998 r. – pożar w fabryce mebli MAZUR DIRECT przy ul. Giżyckiej w Mrągowie
Jeden z największych pożarów w województwie, w którym spłonęło ok. 3 200 m2 fabryki, straty sięgnęły ok. 8 mln złotych. W zgliszczach legła wielka hala, w której były: magazyn, lakiernia i montażownia. Ogień wybuchł ok. 4:00 nad ranem, prawdopodobnie w magazynie, gdzie czekały na transport gotowe wyroby - stoły i krzesła. Kwadrans później, w zakładzie pojawiły się pierwsze wozy strażackie. Do Mrągowa zjechało wówczas 128 strażaków, również z byłego województwa suwalskiego. Cześć biurowa fabryki i hala maszyn zostały uratowane. Jeden strażak został niegroźnie ranny. Strażacy zakończyli akcję po południu.  Skutki pożaru – powyginane elementy metalowe
     
Spalona hala                       
    16 maja 1998 r. – pięciu młodych mężczyzn z miejscowości Koczarki ginie w wypadku na drodze Boże-Wyszembork w gminie Mrągowo
Kierujący Fiatem 125p Leonard N. nieposiadający prawa jazdy zbyt mocno nacisnął na pedał gazu. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. W wypadku zginęli wszyscy pasażerowie, przeżył jedynie kierowca, który został lekko poturbowany, jednak dwa dni po wypadku odebrał sobie życie.     16 marca 2000 r. – pożar Zakładu Produkcji Drzewnej w Pieckach, ul. Przemysłowa
Z powodu nieszczelności w kominie doszło do powstania pożaru hali magazynowej i wyrobów gotowych oraz kotłowni. W wyniku pożaru spaleniu uległa część dachowa obiektu, składowane płyty drewniane oraz dwie maszyny do produkcji. Straty materialne oszacowano wówczas na ok.55 tys. zł. Podczas gaszenia pożaru nastąpił wybuch gazów palnych. Działania ratowniczo-gaśnicze trwały prawie 7 godzin. W akcji udział wzięło 5 zastępów PSP i 5 OSP. Podczas prowadzenia działań gaśniczych 5 strażaków zostało rannych.
            Widok spalonych hal     23. lipca – 6. sierpnia 2001r. – udział strażaków z JRG Mrągowo w akcji niesienia pomocy powodzianom oraz usuwania skutków powodzi
W lipcu 2001 roku nad Polską, a w szczególności nad południem kraju, zawisły ogromne chmury burzowe. Zaczęły padać deszcze. Małe i płytkie rzeczki zamieniły się w ciągu kilkunastu godzin w rwące potoki. Woda wystąpiła z brzegów i doszło do zalania i podtopień użytków rolnych i gospodarstw. Mieszkańcy wielu miejscowości zostali odcięci od świata. Do pomocy powodzianom ruszyli strażacy, żołnierze oraz inne służby ratownicze. Także z naszego województwa wyjechały samochody i kilkudziesięciu strażaków. 26. lipca Komendant Wojewódzki wydał rozkaz mobilizacji warmińsko-mazurskiej brygady odwodowej, w skład której wchodziły także pojazdy z mrągowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Do usuwania skutków powodzi samochodem ratownictwa technicznego SRT Star 266 wyjechali: st. ogn. Dariusz Winiarz, mł. ogn. Stanisław Kabat, mł. ogn. Zygfryd Werner i str. Piotr Matusiak. Dzień później na południe Polski zostali wysłani pojazdem kwatermistrzowskim Star 200: mł. ogn. Adam Pukin i st. sekc. Mieczysław Bors. Działania prowadzone były w okolicach miejscowości Sucha Beskidzka i Maków Podhalański.   Rejon działania ratowników  
Wyróżnieni za akcję funkcjonariusze od lewej: Adam Pukin, Zygfryd Werner, Stanisław Kabat, Mieczysław Bors, Piotr Matusiak i Dariusz Winiarz
    1 stycznia 2002 r. – pożar mieszkania w bloku na os. Grunwaldzkim
O godzinie 1.25 w nocy na stanowisku kierowania odebrano telefoniczną informację od mieszkańca bloku na osiedlu Grunwaldzkim w Mrągowie o pożarze mieszkania. Zgłaszający twierdził, że do pokoju przez okno został wrzucony przez kogoś pojemnik z benzyną tzw. koktajl Mołotowa, który wybuchł, a ogień rozprzestrzenił się na cały pokój. W chwili powstania pożaru w mieszkaniu przebywała jedna osoba. Przez okna kuchni i pokoju po obu stronach budynku wydostawały się płomienie. Cała klatka schodowa wypełniona była gęstym czarnym dymem. O godz. 1.36 powiadomiono PSK o nieprzytomnych osobach i pilnej potrzebie wezwania karetek pogotowia. Dwie osoby ewakuując się z wyższej kondygnacji straciły przytomność. Poszkodowany mężczyzna samoczynnie odzyskał oddech, natomiast kobieta miała zatrzymane krążenie i oddech. Niestety, pomimo szybkiej interwencji nie udało się ocalić jej życia. Również zabrana przez pogotowie mieszkanka bloku nie przeżyła tego pożaru. Po całkowitym ugaszeniu źródła pożaru przystąpiono do oddymiania klatki schodowej. Na miejsce zdarzenia o godz. 01.55 przybył Dowódca JRG asp. sztab. Tomasz Niechwiadowicz, który przejął dowodzenie dalszą akcją i rozpoczął współpracę z prokuratorem i policją w celu ustalenia okoliczności i przyczyn powstania pożaru. Akcja została zakończona po godzinie trzeciej rano.     1. stycznia 2002 r. – pożar mieszkania w bloku na os. Brzozowym
Dyspozytor PSK otrzymał o godz. 3.20 następne zgłoszenie o pożarze mieszkania, tym razem na osiedlu Brzozowym. W ekspresowym tempie ratownicy wsiedli do samochodów i pojechali na kolejną niebezpieczną akcję. Z daleka widać było płomienie wydostające się z mieszkania przez okno balkonowe. Z informacji uzyskanych od sąsiadów dowódca akcji asp. sztab. Tomasz Niechwiadowicz dowiedział się, że w jednym z zagrożonych pomieszczeń znajduje się małe dziecko. Gdy przytłumiono ogień polecił st. str. Piotrowi Matusiakowi wejście do zadymionego pokoju. Po chwili strażak wyniósł na rękach nieprzytomną i poparzoną, ale żywą dziewczynkę, którą przekazał lekarzom karetki pogotowia. O godz. 4.20 sytuacja została całkowicie opanowana i akcja zakończyła się.     19 maja 2002 r. – pożar sklepu IGLOO w Mrągowie, przy ul. Warszawskiej
Budynek był konstrukcji drewnianej, zatem spłonął niemal całkowicie. Ze wstępnych ustaleń biegłego na miejscu zdarzenia wynikało, że przyczyną pożaru była niesprawna instalacja elektryczna. Obiekt, w którym mieściła się lodziarnia oraz kwiaciarnia, został odbudowany w postaci stylowej kamienicy.  
Spalony budynek Iglo     3 listopada 2003 r. – pożar budynku mieszkalnego w Lipowie
Przed godziną pierwszą w nocy mieszkanka Lipowa gm. Piecki zauważyła rozprzestrzeniający się pożar jednorodzinnego budynku zamieszkałego przez dziewięcioosobową rodzinę. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano samochód gaśniczy GBA 2/24 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z pięcioosobową obsadą. W Pieckach i Krutyni zawyły strażackie syreny. Do działań wyjechały dwa samochody z OSP Piecki i jeden z Krutyni – łącznie 12 strażaków-ochotników. Około godziny 01.45 udało się zlokalizować i ugasić pożar. O godz. 2.50 teren akcji opuścili strażacy z JRG, całe zdarzenie zostało  zakończone około godz. 5.30. W czasie pożaru spaleniu uległa drewniana więźba dachowa domu, strop drewniany i wyposażenie wnętrza. Strażakom udało się uratować budynki gospodarcze: oborę i stodołę. Straty oszacowano ogółem na około 200 tysięcy złotych. Bez dachu nad głową został ojciec i syn z siedmioosobową rodziną, w tym sześciorgiem dzieci w wieku od 2 do 15 lat.
W ciągu następnych dni mieszkańcy Lipowa i całego powiatu solidarnie nieśli pomoc pogorzelcom. Jedni zawozili poszkodowanym odzież, drudzy materiały budowlane i meble, jeszcze inni podarowali dzieciom przybory szkolne. Wspólnymi siłami rozpoczęto odbudowę spalonego domu.     Grudzień 2004 r. – pożar budynku mieszkalnego w Mrągowie, przy ul. Młynowej
Akcja została podjęta błyskawicznie, niestety mimo natychmiastowej pomocy w pożarze zginął 19-letni mężczyzna, który zatruł się tlenkiem węgla. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zaprószenie ognia od niedopałka papierosa lub świeczki. W domu mieszkało poza tym siedem wielodzietnych rodzin, które w pożarze straciły cały swój dobytek.
     Zgliszcza mieszkania     30 lipca 2006 r. godż.18.20 – wypadek na trasie Stare Kiełbonki-Spychowo (dwie osoby ciężko ranne)     12. kwietnia 2008 r. – wypadek cysterny z gazem w miejscowości Pełkowo
O godz. 02:13 na będącej w przebudowie drodze krajowej nr 59 na trasie Mrągowo - Giżycko w miejscowości Pełkowo przewrócił się na bok ciągnik siodłowy z cysterną wypełnioną 20 tonami gazu skroplonego propan - butan.
 
    Przewrócona cysterna z gazem W wyniku tego zdarzenia lekkich obrażeń ciała doznał kierowca pojazdu, którego pogotowie zabrało do szpitala przed przybyciem jednostek straży pożarnej. Na szczęście, nie doszło do wycieku gazu z uszkodzonego płaszcza cysterny. Czynności ratownicze strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy bezpieczeństwa oraz położeniu wokół cysterny warstwy piany ciężkiej.   Miejsce wypadku                   21. listopada 2008 r. – zderzenie Tir-ów na trasie Mrągowo-Piecki
Około godziny 700 , tuż za wiaduktem, na trasie Mrągowo – Piecki, doszło do tragicznego wypadku. Zderzeniu czołowemu uległy dwa pojazdy ciężarowe. Oba przewoziły materiały stałe. SCANIA transportująca około 26 ton koksu naczepą uderzyła w VOLVO przewożące 25 ton granulatu sojowego.  Na miejsce zdarzenia przybył Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Jan Połubiejko oraz jego zastępca  kpt. Andrzej Prościo,  4 zastępy Straży Pożarnej z Mrągowa, zastęp z OSP Wierzbowo, pogotowie oraz policja. Mrągowscy strażacy za pomocą ciężkiego sprzętu wydostali z całkowicie zniszczonej kabiny, nieprzytomnego kierowcę.
 
Poszkodowanego przekazano zespołowi karetki pogotowia. Niestety, podczas transportu pomimo usilnych starań kierowca zmarł. W trakcie  wypadku zniszczeniu uległ stojący na poboczu samochód osobowy. Uderzył w niego oderwany od naczepy przewożącej koks tylny most. Przewożone materiały uległy rozsypaniu. Trasa krajowa nr 16 została całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała objazdy.